Zachęcamy do zapoznania się ofertą zajęć plastycznych, wokalnych i językowych dla dzieci w roku szkolnym 2021/2022, prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Harmonogram zajęć w przygotowaniu. Informacje pod numerami telefonów: 42 613 08 82 lub 573 442 272.


Jednocześnie Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, że posiada wolne pomieszczenia w placówce w Domu Kultury "Relax" przy ul. Rydzowej 5. Informacje pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

Aktualny grafik zajęć do 30.06.2024 r. - zobacz

Regulamin korzystania z pomieszczeń Domu Kultury "Relax"

1. Dysponentem udostępnionej powierzchni w Domu Kultury "Relax" przy ul. Rydzowej 5 jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów".

2. Regulamin korzystania z pomieszczeń w Domu Kultury "Relax" ustala zasady udostępniania pomieszczeń, wraz z aktualnie dostępnym wyposażeniem.

3. Spółdzielnia udostępnia pomieszczenia zlokalizowane w Domu Kultury "Relax" na organizowanie spotkań, szkoleń, wystaw, koncertów, pokazów itp.

4. Zainteresowani mogą korzystać z pomieszczeń systematycznie lub jednorazowo, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z osobą koordynującą działalność Domu Kultury "Relax".

5. Korzystanie przez Wynajmującego z pomieszczeń dozwolone jest jedynie w ustalonych godzinach i na potrzeby realizacji zgłoszonego celu wynajmu.

6. Korzystający z pomieszczeń są odpowiedzialni za:

- przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, zachowanie czystości i porządku,

- zabezpieczenie pomieszczeń po zakończonych zajęciach (sprawdzenie czystości, zdanie kluczy),

- zachowanie pomieszczeń i wyposażenia w niepogorszonym stanie.

7. Korzystający z pomieszczeń zobowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych zniszczeń bądź uszkodzeń sprzętu lub sali do osoby koordynującej działalność Domu Kultury "Relax".

8. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" wynajmuje pomieszczenia w Domu Kultury "Relax" podmiotom działalności gospodarczej, instytucjom i osobom indywidualnym na zasadach komercyjnych. Kontakt pod numerem telefonu 42 613-08-82 lub na email: relax@smteofilow.com.pl

9. Na terenie Domu Kultury "Relax" panuje bezwzględny zakaz:

- palenia tytoniu,

- spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

- wstępu osobom wskazującym na ich użycie,

- wchodzenia w obszary, które są niedopuszczone dla osób nieupoważnionych,

- dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,

- stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,

- niszczenia wyposażenia i urządzeń Domu Kultury "Relax",

- zaśmiecania obiektu i terenu przyległego,

- pisania na ścianach, urządzeniach,

- wprowadzania zwierząt,

- przeprowadzania spotkań i zebrań bez zgody Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów".

10. Za ewentualne szkody materialne i nieprzestrzeganie regulaminu, finansowe konsekwencje ponosi organizator spotkania, wystawy, koncertu, szkolenia, pokazu itp.

11. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" nie ponosi odpowiedzialności za:

- bezpieczeństwo osób, w szczególności dzieci, przebywających na terenie Domu Kultury "Relax" (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" nie zapewnia opieki dzieciom przebywającym na terenie placówki),

- szkody na osobie powstałe w przestrzeni Domu Kultury "Relax",

- rzeczy pozostawione na terenie placówki.

12. Niestosowanie się do zasad wynikających z niniejszego Regulaminu może być powodem odmowy realizacji kolejnego wynajmu lub powodem rozwiązania umowy najmu pomieszczenia.


  1. Godziny pracy:
    • poniedziałek - piątek w godzinach od 12.00 do 20.00
  2. Osoba do kontaktu:
    • Andrzej Gołyński tel. 42 613 08 82 lub 573 442 272
    • adres email: relax@smteofilow.com.pl