Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokali w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 10

rozwiń/zwiń

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

OGŁASZA

ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

1. numer 31 w bloku 10 przy ul. Aleksandrowskiej 12 o powierzchni użytkowej 45,20 m2
(2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z ubikacją, parter, udział w nieruchomości wspólnej 4867/315456).

Kwota wywoławcza wynosi 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysiący złotych).

Wadium wynosi 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Wysokość postąpienia wynosi 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych).

2. numer 48 w bloku 10 przy ul. Aleksandrowskiej 12 o powierzchni użytkowej 45,20 m2
(2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z ubikacją, parter, udział w nieruchomości wspólnej 4856/315456)

Kwota wywoławcza wynosi 252 000 zł (słownie: dwieście piećdziesiąt dwa tysiące złotych).

Wadium wynosi 25 200 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych).

Wysokość postąpienia wynosi 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej kwoty wywoławczej.

Zarząd SM "Teofilów" zawrze umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego prawa własności z oferentem, który zaoferuje najwyższą kwotę.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium ze wskazaniem mieszkania, na konto Spółdzielni o numerze: 93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 11.12.2023 r.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1
w dniu 13.12.2023 r.:

1) na lokal nr 31 w bl. 10 przy ul. Aleksandrowskiej 12 o godzinie 12:15,

2) na lokal nr 48 w bl. 10 przy ul. Aleksandrowskiej 12 o godzinie 12:30,

Osoba przystępująca do przetargu, winna przed przetargiem okazać dowód osobisty włącznie z dowodem wpłaty wadium w kasie Spółdzielni w dniu przetargu w godzinach 11:30-12:00.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg będzie zarachowane w wysokości nominalnej na poczet wylicytowanej kwoty.

W przypadku niewpłacenia przez oferenta wylicytowanej kwoty w terminie 30 dni od daty przetargu, wadium ulega przepadkowi. Przyjmuje się, że oferent tym samym odstąpił od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Zwrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu następuje w terminie 2 dni od zakończenia przetargu, przelewem na konto oferenta.

Lokale można oglądać w dniu 07.12.2023 r. w godzinach od 12:00-14:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie, że wszelkie nakłady na remont lokalu oraz wymianę urządzeń obciążają wyłącznie wygrywającego przetarg. Skutki niezapoznania się ze stanem technicznym lokalu obciążają przystępującego do przetargu.

Koszty związane z umową ustanowienia odrębnej własności lokalu (m. in. koszty aktu notarialnego, opłaty sądowej, podatków) obciążają w całości osobę wygrywającą przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie także, że może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

Łódź, dnia 22 Listopada 2023 r.

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA WYNAJEM LOKALU O POW. 70,80 m2

rozwiń/zwiń

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1

ZAPRASZA


do składania ofert na wynajem lokalu w byłej hydroforni
w budynku nr H-204A przy ul. Grabieniec 20 o pow. 70,80 m2

Oferty powinny zawierać następujące elementy, a mianowicie:

a) dane osobowe oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon),

b) informację o planowanym sposobie zagospodarowania lokalu,

c) propozycję w zakresie wysokości czynszu najmu, z tym że proponowany czynsz najmu nie może być niższy od kwoty 500,- zł netto miesięcznie (tj. bez VAT),

d) akceptację wzoru umowy najmu przedstawioną zainteresowanemu przy oględzinach lokalu,

e) akceptację stanu technicznego lokalu stwierdzonego przy jego oględzinach.


Wadium w kwocie 600,- zł,

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium przelewem na konto Spółdzielni o numerze: 93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 29 listopada 2023 r.

Osoba przystępująca do przetargu winna okazać dowód wpłaty wadium przy składaniu oferty.

Pisemne oferty w zamkniętej podpisanej kopercie należy składać pracownikowi kasy w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wici 1 w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 17:00.

Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2023 r.

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahentów o przyjęciu ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Wyłoniony z przetargu kontrahent zobowiązany jest do zawarcia umowy najpóźniej w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię.


Czynsz najmu nie zawiera kosztów zużycia wody i energii elektrycznej. Najemca zobowiązany będzie do pokrywania rzeczywistych kosztów zużycia energii elektrycznej i wody według naliczenia dokonywanego przez Wynajmującego na podstawie wskazań licznika energii elektrycznej oraz wodomierza.

Spółdzielnia informuje, że instalacje grzewcze w lokalu zabezpieczają jedynie istniejące tam instalacje zimnej wody przed zamarzaniem, zapewniając maksymalną temperaturę w lokalu w sezonie grzewczym wynoszącą ok. 5 stopni Celcjusza.

Spółdzielnia zastrzega sobie:
- prawo swobodnego wyboru ofert w zależności od przedstawionej koncepcji zagospodarowania lokalu oraz kwoty czynszu najmu,
- prawo zatrzymania wadium wpłaconego przez kontrahenta wyłonionego w przetargu w przypadku niezawarcia umowy najmu lokalu we wskazanym wyżej terminie,
- możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Spółdzielnia przekaże lokal najemcy wyłonionemu w przetargu w istniejącym stanie technicznym.

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla
im. S. Żeromskiego w Łodzi przy ul. Rojnej 17, tel. 42 613 08 60.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu: 42 613 08 28.

Łódź, dnia 15 listopada 2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada wolne pomieszczenia w placówce w Domu Kultury RELAX przy ul. Rydzowej 5, które moga być przeznaczone na prowadzenie zajęć edukacyjnych, prywatnej praktyki lekarskiej (psycholog, logopeda), siedzibę fundacji.

Osoba do kontaktu: Andrzej Gołyński tel. 42 613 08 82 lub 573 442 272


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada:


- wolny lokal użytkowy nr 7, znajdujący się w pawilonie nr 408 przy ul. Rojnej 25 w Łodzi, o łącznej powierzchni użytkowej 102,14 m2.
Proponowany czynsz za najem lokalu 2 800,00 - zł netto miesięcznie.

- wolne stoisko handlowe nr 2 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 800,00 zł netto miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 6 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 800,00 zł netto miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 7 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 050,00 zł netto miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 8 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 800,00 zł netto miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 1 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 800,00 zł netto miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 800,00 zł netto miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 800,00 zł netto miesięcznie).

- wolne stoisko handlowe nr 13 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 800,00 zł netto miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.