Konkurs ofert na wykonanie w roku 2024 wymiany głównych linii zasilających (GLZ), wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych i administracyjnych oraz instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych 5-cio kondygnacyjnych

rozwiń/zwiń

Spółdzielnia Mieszkaniowa "TEOFILÓW"
z siedzibą w Łodzi przy ul. Wici 1

ogłasza konkurs ofert

na wykonanie w roku 2024 wymiany głównych linii zasilających (GLZ), wewnętrznych linii zasilających (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych i administracyjnych oraz instalacji elektrycznych w częściach wspólnych budynków mieszkalnych 5-cio kondygnacyjnych

Oferty należy sporządzić wg Specyfikacji, która jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1 lub elektronicznie e-mail: techniczny@smteofilow.com.pl.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych - na jeden czy kilka budynków. Oferty na każdy budynek procedowane będą jako osobne postępowanie konkursowe.


Oferty wyłącznie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem przedmiotu konkursu należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Spółdzielni do dnia 05.04.2024 r. do godz. 14.30.

Wadium za udział w konkursie wynosi: 10.000,- zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel. 42 613 08 17.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego
wyboru ofert oraz odstąpienia od konkursu, bądź jego zamknięcie bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.

KONKURS OFERT NA WYKONANIE W ROKU 2024 MALOWANIA KLATEK SCHODOWYCH

rozwiń/zwiń

Spółdzielnia Mieszkaniowa "TEOFILÓW"
z siedzibą w Łodzi przy ul. Wici 1

ogłasza konkurs ofert

na wykonanie w roku 2024 malowania klatek schodowych w następujących budynkach:


- blok nr 29 przy ul. Traktorowej 59,
- blok nr 36 przy ul. Traktorowej 57,
- blok nr 49 przy ul. Traktorowej 23.

Oferty należy sporządzić wg odrębnych Specyfikacji na każdy budynek, które są do pobrania w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1 pokój 14 lub elektronicznie e-mail: techniczny@smteofilow.com.pl.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych - na jeden czy kilka budynków. Oferty na każdy budynek procedowane będą jako osobne postępowanie konkursowe


Oferty wyłącznie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem przedmiotu konkursu należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Spółdzielni do dnia 12.03.2024 r. do godz. 14.00

Wadium na każdy budynek wynosi: 6.000,- zł
(słownie: sześć tysięcy złotych)

Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel. 42 613 08 17.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego
wyboru ofert oraz odstąpienia od konkursu, bądź jego zamknięcie bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyn.

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

rozwiń/zwiń

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

OGŁASZA

ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

1. numer 14 w bloku 208 przy ul. Traktorowej 94A o powierzchni użytkowej 36,87 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z ubikacją, I piętro, udział w nieruchomości wspólnej 3687/2263070).

Kwota wywoławcza wynosi 207 000 zł (słownie: dwieście siedem tysiący złotych).

Wadium wynosi 20 700 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset złotych).

Wysokość postąpienia wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

2. numer 24 w bloku 325 przy ul. Lnianej 27 o powierzchni użytkowej 50,05 m2 (3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z ubikacją, IV piętro, udział w nieruchomości wspólnej 5005/2261840).

Kwota wywoławcza wynosi 284 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

Wadium wynosi 28 400 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta złotych).

Wysokość postąpienia wynosi 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej kwoty wywoławczej.

Zarząd SM "Teofilów" zawrze umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego prawa własności z oferentem, który zaoferuje najwyższą kwotę.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium ze wskazaniem mieszkania, na konto Spółdzielni o numerze: 93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 08.04.2024 r.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1
w dniu 10.04.2024 r.

1) na lokal nr 14 w bl. 208 przy ul. Traktorowej 94A o godzinie 12:15,

2) na lokal nr 24 w bl. 325 przy ul. Lnianej 27 o godzinie 12:30,

Osoba przystępująca do przetargu, winna przed przetargiem okazać dowód osobisty włącznie z dowodem wpłaty wadium w kasie Spółdzielni w dniu przetargu w godzinach 11:45-12:00.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg będzie zarachowane w wysokości nominalnej na poczet wylicytowanej kwoty.

W przypadku niewpłacenia przez oferenta wylicytowanej kwoty w terminie 30 dni od daty przetargu, wadium ulega przepadkowi. Przyjmuje się, że oferent tym samym odstąpił od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Zwrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu następuje w terminie 2 dni od zakończenia przetargu, przelewem na konto oferenta.

Lokale można oglądać w dniu 04.04.2024 r. w godzinach od 12:00-14:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie, że wszelkie nakłady na remont lokalu oraz wymianę urządzeń obciążają wyłącznie wygrywającego przetarg. Skutki niezapoznania się ze stanem technicznym lokalu obciążają przystępującego do przetargu.

Koszty związane z umową ustanowienia odrębnej własności lokalu (m. in. koszty aktu notarialnego, opłaty sądowej, podatków) obciążają w całości osobę wygrywającą przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie także, że może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

Łódź, dnia 20 marca 2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada wolne pomieszczenia w placówce w Domu Kultury RELAX przy ul. Rydzowej 5, które moga być przeznaczone na prowadzenie zajęć edukacyjnych, prywatnej praktyki lekarskiej (psycholog, logopeda), siedzibę fundacji.

Osoba do kontaktu: Andrzej Gołyński tel. 42 613 08 82 lub 573 442 272


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada:


- wolne stoisko handlowe nr 2 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 800,00 zł netto miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 6 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 800,00 zł netto miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 7 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 050,00 zł netto miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 8 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 800,00 zł netto miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 1 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 800,00 zł netto miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 800,00 zł netto miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 800,00 zł netto miesięcznie).

- wolne stoisko handlowe nr 13 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 800,00 zł netto miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.