ZAWIADOMIENIE o PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA LOKALE

rozwiń/zwiń

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1

ZAPRASZA


do składania ofert na wynajem lokali po hydroforniach


w budynku nr H-302 przy ul. Rydzowej o pow. 35,10 m2, w budynku nr H-385 przy ul. Rojnej o pow. 35,10 m2.


Oferty powinny zawierać następujące elementy, a mianowicie:

a) dane osobowe oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu),

b) informację o planowanym sposobie zagospodarowania lokalu,

c) propozycję w zakresie wysokości czynszu najmu, z tym że proponowany czynsz najmu nie może być niższy od kwoty:

281,- zł netto miesięcznie (tj. bez VAT).

d) akceptację wzoru umowy najmu przedstawioną zainteresowanemu przy oględzinach lokalu,

e) akceptację stanu technicznego lokalu stwierdzonego przy jego oględzinach.


Wadium w kwocie 400,- zł, dla każdego lokalu oddzielnie.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium przelewem na konto Spółdzielni o numerze:
93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 20 kwietnia 2022 r.
Osoba przystępująca do przetargu winna okazać dowód wpłaty wadium przy składaniu oferty

Pisemne oferty w zamkniętej podpisanej kopercie ze wskazaniem symbolu hydroforni oraz adresu lokalu, którego dotyczy oferta, należy składać pracownikowi kasy w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wici 1 w terminie do dnia 21 kwietnia 2022 r. do godz. 17:00.

Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi 22 kwietnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahentów o przyjęciu oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Wyłoniony w przetargu kontrahent zobowiązany jest do zawarcia umowy w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię.


Czynsz najmu nie zawiera kosztów zużycia wody i energii elektrycznej. Najemca zobowiązany będzie do pokrywania rzeczywistych kosztów zużycia energii elektrycznej i wody według naliczenia dokonywane-go przez Wynajmującego na podstawie wskazań licznika energii elektrycznej oraz wodomierza.

Spółdzielnia informuje, że instalacje grzewcze w lokalach zabezpieczają jedynie istniejące tam instalacje zimnej wody przed zamarzaniem, zapewniając maksymalną temperaturę w lokalu w sezonie grzewczym wynoszącą ok. 5 stopni Celcjusza.

Spółdzielnia zastrzega sobie:
- prawo swobodnego wyboru ofert m.in. w zależności od przedstawionej koncepcji zagospodarowania lokalu oraz kwoty czynszu najmu,
- prawo zatrzymania wadium wpłaconego przez kontrahenta wyłonionego w przetargu w przypadku niezawarcia umowy najmu lokalu we wskazanym wyżej terminie,
- możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Spółdzielnia przekaże lokal najemcy wyłonionemu w przetargu w istniejącym stanie technicznym.

Lokale można oglądać od poniedziałku, 11 kwietnia 2022 r. po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu z Administracją Osiedla im. M. Konopnickiej w Łodzi przy ul. Rydzowej 5, tel. 42 613 08 70.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu: 42 613 08 28.

Łódź, dnia 06 kwietnia 2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada wolne pomieszczenia w placówce w Domu Kultury RELAX przy ul. Rydzowej 5, które moga być przeznaczone na prowadzenie zajęć edukacyjnych, prywatnej praktyki lekarskiej (psycholog, logopeda), siedzibę fundacji.

Osoba do kontaktu: Andrzej Gołyński tel. 42 613 08 82 lub 573 442 272

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada:


- wolny lokal użytkowy nr 10 B o pow. 15,67 m2 w pawilonie 49A przy ul. Traktorowej 23 A w Łodzi.
Proponowany czynsz najmu 400,00 zł miesięcznie.

- wolny lokal użytkowy nr 11 B o pow. 15,67 m2 w pawilonie 49A przy ul. Traktorowej 23 A w Łodzi.
Proponowany czynsz najmu 400,00 zł miesięcznie.

- wolne stoisko handlowe nr 1 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.