ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA LOKAL UŻYTKOWY
w budynku nr 421 przy ul. Rydzowej 12 o pow. 506,52 m2.

rozwiń/zwiń

ZAWIADOMIENIE

O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA LOKAL UŻYTKOWY

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

ZAPRASZA

do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku nr 421 przy ul. Rydzowej 12
o pow. 506,52 m2.

Oferty powinny zawierać następujące elementy, a mianowicie:

1) informację o planowanym sposobie zagospodarowania lokalu w zakresie proponowanej
    działalności,

2) propozycję w zakresie wysokości czynszu najmu, z tym, że proponowany czynsz najmu nie może
    być niższy od kwoty 8 000,- zł netto miesięcznie (tj. bez VAT),

3) akceptację wzoru umowy najmu przedstawioną zainteresowanemu przy oględzinach lokalu,

4) akceptację stanu technicznego lokalu stwierdzonego przy jego oględzinach.

Wadium - 10 000,- zł.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium na konto Spółdzielni o numerze:
93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 16.12.2020 r.

Osoba przystępująca do przetargu winna okazać dowód wpłaty wadium przy składaniu oferty.

Pisemne oferty w zamkniętej podpisanej kopercie należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wici 1
w terminie do dnia 17 grudnia 2020 r. do godz. 17:00.

Otwarcie ofert nastąpi 18 grudnia 2020 r. o godz.10:00.

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahentów o przyjęciu oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Wyłoniony w przetargu kontrahent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu lokalu w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia zastrzega sobie:

1) prawo swobodnego wyboru ofert w zależności od przedstawionej koncepcji zagospodarowania lokalu oraz kwoty czynszu najmu,

2) prawo zatrzymania wadium wpłaconego przez kontrahenta wyłonionego w przetargu w przypadku niezawarcia umowy najmu lokalu we wskazanym wyżej terminie,

3) możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Spółdzielnia przekaże lokal najemcy wyłonionemu w przetargu w istniejącym stanie technicznym.

Po wyłonieniu najemcy Spółdzielnia dokona opomiarowania instalacji wodnej w lokalu.

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla im. M. Konopnickiej w Łodzi przy ul. Rydzowej 5 tel. 42 613 08 70.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.

Łódź, 02 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

rozwiń/zwiń

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

OGŁASZA

pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

1. numer 48 w bl. 354 przy ul. Rydzowej 21 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z ubikacją, pow. użytk. 46,55 m2, V piętro, udział w nieruchomości wspólnej 4655/2901513)

Kwota wywoławcza wynosi 203 000 zł (słownie: dwieście trzy tysiące złotych

Wadium wynosi 20 300 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.

Zarząd SM "Teofilów" zawrze umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego prawa własności z oferentem wygrywającym przetarg, który zaoferuje najwyższą kwotę.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium ze wskazaniem mieszkania, na konto Spółdzielni o numerze: 93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 23.11.2020 r.

Pisemne oferty w zamkniętej opisanej kopercie należy składać pracownikowi działu Członkowsko-Mieszkaniowego w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wici 1 w dniu 25.11.2020 r. do godziny 14.30. Otwarcie ofert nastąpi 26.11.2020 r. o godzinie 10.00.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. O wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Spółdzielnia powiadamia uczestników w terminie 10 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg będzie zarachowane w wysokości nominalnej na poczet wylicytowanej kwoty.

W przypadku niewpłacenia przez oferenta pozostałej zaoferowanej kwoty w terminie 30 dni od daty zawiadomienia przez Spółdzielnię o wygraniu przetargu, wadium ulega przepadkowi.

Przyjmuje się, że oferent tym samym odstąpił od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Zwrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu następuje w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu, przelewem na konto oferenta.

Lokal można oglądać w dniach 17-19.11.2020 r. Termin i godzinę należy wcześniej uzgodnić pod numerem telefonu 42 613-08-70.

Spółdzielnia zastrzega sobie, że wszelkie nakłady na remont lokalu oraz wymianę urządzeń obciążają wyłącznie wygrywającego przetarg. Skutki niezapoznania się ze stanem technicznym lokalu obciążają przystępującego do przetargu.

Koszty związane z umową ustanowienia odrębnej własności lokalu (koszty aktu notarialnego, opłaty sądowej, podatków itp.) obciążają w całości osobę wygrywającą przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie także, że może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości składanych ofert oraz zasad przeprowadzenia przetargu znajdują się w Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów", jak również można je uzyskać pod nr tel. 42 613-08-34.

Łódź, dnia 04 listopada 2020 r.

konkurs ofert na opracowanie projektu drogi pożarowej do bloku nr 342 przy ul. Lnianej 32 należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi

rozwiń/zwiń

Spółdzielnia Mieszkaniowa "TEOFILÓW"

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wici 1

konkurs ofert na opracowanie projektu drogi pożarowej do bloku nr 342 przy ul. Lnianej 32 należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi

Oferty należy sporządzić wg Specyfikacji, która jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1 tel. 42 613 08 16, email: techniczny@smteofilow.com.pl


Oferty wyłącznie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem przedmiotu konkursu należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1 do dnia 27.10.2020 r. do godz. 17.00


Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel. 42 613 08 16. email: techniczny@smteofilow.com.pl


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.Łódź, dnia 13 październik 2020 r.

Konkurs ofert na remont posadzek parterów klatek schodowych w roku 2020 w budynkach mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi.

rozwiń/zwiń

Spółdzielnia Mieszkaniowa "TEOFILÓW"

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wici 1

ogłasza konkurs ofert na remont posadzek parterów klatek schodowych w roku 2020 w budynkach mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi.

Oferty należy sporządzić wg Specyfikacji, która jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1 tel. 42 613 08 16, email: techniczny@smteofilow.com.pl


Oferty wyłącznie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem przedmiotu konkursu należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1 do dnia 19.10.2020 r. do godz. 14.30


Wadium wynosi: 10.000,- zł

(słownie: dziesięć tysięcy złotych)


Wadium podlega zwrotowi bez naliczania odsetek.


Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel. 42 613 08 16. email: techniczny@smteofilow.com.pl


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.Łódź, dnia 05 październik 2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada do zagospodarowania wolny lokal użytkowy w pawilonie nr 85 przy ul. Łanowej 85 o pow. 622,63 m2 (na pierwszym piętrze).

rozwiń/zwiń

Oferowany lokal użytkowy znajduje się na terenie kompleksu usługowo handlowego przy ruchliwych ulicach, bezpośrednio skrzyżowania ul. Bielicowej z ul. Łanową.

Lokal znajduje się na I piętrze budynku, posiada duże przeszklone witryny z możliwością umieszczenia widocznej reklamy. W bliskim sąsiedztwie znajdują się takie usługi jak: usługi medyczne, sklepy spożywcze, Poczta Polska, Rossmann, apteka, inne. Lokal ten ma dwa niezależne wejścia.

Atutem lokalizacji jest gęsto zaludniony teren dzięki osiedlom mieszkaniowym, które ciągle się powiększają. Budynek znajduje się bezpośrednio przy przystanku komunikacji miejskiej.

Wyposażony jest w instalację wentylacyjną z możliwością instalacji klimatyzatorów. Bezpośrednio przed lokalem znajdują się utwardzony teren z dogodny wjazdem i miejscami parkingowymi.

Lokal jest z potencjałem na wszelkiego rodzaju działalność handlowo-usługową oraz biurową z uwagi na duży ruch pieszo-jezdny.

Lokal jest na konstrukcji słupowej. Istnieje możliwość zmiany układu funkcjonalnego piętra poprzez wyburzenie ścianek działowych po otrzymaniu zgody od Spółdzielni, uzyskując otwartą przestrzeń np. pod działalność sklepową.

Budynek jest dostosowany do prowadzenia usług medycznych, biurowych, handlowych, to miejsce na Twoje przedszkole! Lokal składa się z wielu pomieszczeń o łącznej powierzchni 622,63 m2 z salą główna i pomieszczeniami przynależnymi, sanitariatami do dowolnej aranżacji przez najemcę.

W bezpośrednim sąsiedztwie lokalu są przychodnie medyczne, punkty usługowe zaś na parterze dyskont spożywczy. ponad 3000 odwiedzających dziennie dzięki naszym najemcom.

Istnieje możliwość zmiany układu funkcjonalnego piętra poprzez wyburzenie ścianek działowych po otrzymaniu zgody od Spółdzielni.

Czynsz najmu stanowi kwotę 8.500,00 zł/ miesięcznie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada wolne pomieszczenia w placówce w Domu Kultury RELAX przy ul. Rydzowej 5, które moga być przeznaczone na prowadzenie zajęć edukacyjnych, prywatnej praktyki lekarskiej (psycholog, logopeda), siedzibę fundacji.

Osoba do kontaktu: Andrzej Gołyński tel. 42 613 08 82 lub 573 442 272


- wolne stoisko handlowe nr 1 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.