ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM GARAŻU
nr 26 w zespole garażowym nr 44 A przy ul. Traktorowej o pow. 14,56 m2.

rozwiń/zwiń

ZAWIADOMIENIE

O PONOWNYM PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM GARAŻU

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

ZAPRASZA

do składania ofert na wynajem garażu nr 26 w zespole garażowym nr 44 A
przy ul. Traktorowej o pow. 14,56 m2.

Oferty powinny zawierać następujące elementy, a mianowicie:

1) dane osobowe oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu),

2) propozycję w zakresie wysokości czynszu najmu, z tym, że proponowany czynsz najmu nie może
    być niższy od kwoty 100,- zł netto miesięcznie (tj. bez VAT),

3) akceptację wzoru umowy najmu przedstawioną zainteresowanemu przy oględzinach garażu,

4) akceptację stanu technicznego garażu.

Wadium - 500,00 zł.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium na konto Spółdzielni o numerze:
93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 09.06.2021 r.

Osoba przystępująca do przetargu winna okazać dowód wpłaty wadium przy składaniu oferty.

Pisemne oferty w zamkniętej podpisanej kopercie należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wici 1
w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. do godz. 17:00.

Otwarcie ofert nastąpi 11 czerwca 2021 r. o godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahentów o przyjęciu oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Wyłoniony w przetargu oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia zastrzega sobie:

1) prawo swobodnego wyboru ofert w zależności od przedstawionej kwoty czynszu najmu,

2) prawo zatrzymania wadium wpłaconego przez oferenta wyłonionego w przetargu w przypadku nie zawarcia umowy najmu garażu we wskazanym wyżej terminie,

3) możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Spółdzielnia przekaże garaż najemcy wyłonionemu w przetargu w istniejącym stanie technicznym.

Stawka czynszu najmu nie obejmuje kosztu energii elektrycznej. Zużycie energii elektrycznej będzie rozliczane z użytkownikiem garażu na podstawie zamontowanego licznika elektrycznego.

Garaż można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla im. W. Reymonta w Łodzi przy ul. Traktorowej 23A tel. 42 613 08 50.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.

Łódź, 26 maja 2021 r.

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA LOKAL UŻYTKOWY
w budynku nr 348 przy ul. Rojnej 39 o pow. 107,06 m2.

rozwiń/zwiń

ZAWIADOMIENIE

O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA LOKAL UŻYTKOWY

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

ZAPRASZA

do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku nr 348 przy ul. Rojnej 39
o pow. 107,06 m2.

Oferty powinny zawierać następujące elementy, a mianowicie:

1) informację o planowanym sposobie zagospodarowania lokalu w zakresie proponowanej
    działalności,

2) propozycję w zakresie wysokości czynszu najmu, z tym, że proponowany czynsz najmu nie może
    być niższy od kwoty 2 700,- zł netto miesięcznie (tj. bez VAT),

3) akceptację wzoru umowy najmu przedstawioną zainteresowanemu przy oględzinach lokalu,

4) akceptację stanu technicznego lokalu stwierdzonego przy jego oględzinach.

Ustala się wadium w kwocie - 3 500,- zł.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium na konto Spółdzielni o numerze:
93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 09.06.2021 r.

Osoba przystępująca do przetargu winna okazać dowód wpłaty wadium przy składaniu oferty.

Pisemne oferty w zamkniętej podpisanej kopercie należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wici 1
w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. do godz. 17:00.

Otwarcie ofert nastąpi 11 czerwca 2021 r. o godz.10:00.

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahentów o przyjęciu oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Wyłoniony w przetargu kontrahent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu lokalu w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia zastrzega sobie:

1) prawo swobodnego wyboru ofert w zależności od przedstawionej koncepcji zagospodarowania lokalu oraz kwoty czynszu najmu,

2) prawo zatrzymania wadium wpłaconego przez kontrahenta wyłonionego w przetargu w przypadku niezawarcia umowy najmu lokalu we wskazanym wyżej terminie,

3) możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Spółdzielnia przekaże lokal najemcy wyłonionemu w przetargu w istniejącym stanie technicznym.

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla im. M. Konopnickiej w Łodzi przy ul. Rydzowej 5 tel. 42 613 08 70.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.

Łódź, dnia 26 maja 2021 r.

Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

rozwiń/zwiń

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

OGŁASZA

pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

1. numer 87 w bl. 48 przy ul. Traktorowej 41 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z ubikacją, pow. użytk. 45,10 m2, III piętro, udział w nieruchomości wspólnej 4510/8948049)

Kwota wywoławcza wynosi 234 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych)

Wadium wynosi 23 400 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.

Zarząd SM "Teofilów" zawrze umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego prawa własności z oferentem wygrywającym przetarg, który zaoferuje najwyższą kwotę.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium ze wskazaniem mieszkania, na konto Spółdzielni o numerze: 93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 07.06.2021 r.

Pisemne oferty w zamkniętej opisanej kopercie należy składać pracownikowi działu Członkowsko-Mieszkaniowego w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wici 1 w dniu 09.06.2021 r. do godziny 14.30. Otwarcie ofert nastąpi 10.06.2021 r. o godzinie 10.00.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. O wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Spółdzielnia powiadamia uczestników w terminie 10 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg będzie zarachowane w wysokości nominalnej na poczet wylicytowanej kwoty.

W przypadku niewpłacenia przez oferenta pozostałej zaoferowanej kwoty w terminie 30 dni od daty zawiadomienia przez Spółdzielnię o wygraniu przetargu, wadium ulega przepadkowi.

Przyjmuje się, że oferent tym samym odstąpił od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Zwrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu następuje w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu, przelewem na konto oferenta.

Lokal można oglądać w dniach 26.05.2021 r. - 02.06.2021 r. Termin i godzinę należy wcześniej uzgodnić pod numerem telefonu: 42 613-08-52.

Spółdzielnia zastrzega sobie, że wszelkie nakłady na remont lokalu oraz wymianę urządzeń obciążają wyłącznie wygrywającego przetarg. Skutki niezapoznania się ze stanem technicznym lokalu obciążają przystępującego do przetargu.

Koszty związane z umową ustanowienia odrębnej własności lokalu (koszty aktu notarialnego, opłaty sądowej, podatków itp.) obciążają w całości osobę wygrywającą przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie także, że może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości składanych ofert oraz zasad przeprowadzenia przetargu znajdują się w Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów", jak również można je uzyskać pod nr tel. 42 613-08-34.

Łódź, dnia 19 maja 2021 r.

Konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 malowania klatek schodowych i wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w bloku nr 348 przy ul. Rojnej 39.

rozwiń/zwiń

Spółdzielnia Mieszkaniowa "TEOFILÓW"

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wici 1

konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 malowania klatek schodowych i wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej
w bloku nr 348 przy ul. Rojnej 39.

Oferty należy sporządzić wg Specyfikacji, która jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1 tel. 42 613 08 16, email: techniczny@smteofilow.com.pl


Oferty wyłącznie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem przedmiotu konkursu należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Spółdzielni do dnia 26.05.2021 r. do godz. 14.30


Wadium wynosi: 10.000,- zł

(słownie: dziesięć tysięcy złotych)


Wadium podlega zwrotowi bez naliczania odsetek.


Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel. 42 613 08 16.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.Łódź, dnia 27 kwiecień 2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada do zagospodarowania wolny lokal użytkowy w pawilonie nr 85 przy ul. Łanowej 85 o pow. 622,63 m2 (na pierwszym piętrze).

rozwiń/zwiń

Oferowany lokal użytkowy znajduje się na terenie kompleksu usługowo handlowego przy ruchliwych ulicach, bezpośrednio skrzyżowania ul. Bielicowej z ul. Łanową.

Lokal znajduje się na I piętrze budynku, posiada duże przeszklone witryny z możliwością umieszczenia widocznej reklamy. W bliskim sąsiedztwie znajdują się takie usługi jak: usługi medyczne, sklepy spożywcze, Poczta Polska, Rossmann, apteka, inne. Lokal ten ma dwa niezależne wejścia.

Atutem lokalizacji jest gęsto zaludniony teren dzięki osiedlom mieszkaniowym, które ciągle się powiększają. Budynek znajduje się bezpośrednio przy przystanku komunikacji miejskiej.

Wyposażony jest w instalację wentylacyjną z możliwością instalacji klimatyzatorów. Bezpośrednio przed lokalem znajdują się utwardzony teren z dogodny wjazdem i miejscami parkingowymi.

Lokal jest z potencjałem na wszelkiego rodzaju działalność handlowo-usługową oraz biurową z uwagi na duży ruch pieszo-jezdny.

Lokal jest na konstrukcji słupowej. Istnieje możliwość zmiany układu funkcjonalnego piętra poprzez wyburzenie ścianek działowych po otrzymaniu zgody od Spółdzielni, uzyskując otwartą przestrzeń np. pod działalność sklepową.

Budynek jest dostosowany do prowadzenia usług medycznych, biurowych, handlowych, to miejsce na Twoje przedszkole! Lokal składa się z wielu pomieszczeń o łącznej powierzchni 622,63 m2 z salą główna i pomieszczeniami przynależnymi, sanitariatami do dowolnej aranżacji przez najemcę.

W bezpośrednim sąsiedztwie lokalu są przychodnie medyczne, punkty usługowe zaś na parterze dyskont spożywczy. ponad 3000 odwiedzających dziennie dzięki naszym najemcom.

Istnieje możliwość zmiany układu funkcjonalnego piętra poprzez wyburzenie ścianek działowych po otrzymaniu zgody od Spółdzielni.

Czynsz najmu stanowi kwotę 8.500,00 zł/ miesięcznie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada wolne pomieszczenia w placówce w Domu Kultury RELAX przy ul. Rydzowej 5, które moga być przeznaczone na prowadzenie zajęć edukacyjnych, prywatnej praktyki lekarskiej (psycholog, logopeda), siedzibę fundacji.

Osoba do kontaktu: Andrzej Gołyński tel. 42 613 08 82 lub 573 442 272


- wolne stoisko handlowe nr 1 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.