Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 87 w bl. 48 przy ul. Traktorowej 41

rozwiń/zwiń

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

OGŁASZA

pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:

1. numer 87 w bl. 48 przy ul. Traktorowej 41 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z ubikacją, pow. użytk. 45,10 m2, III piętro, udział w nieruchomości wspólnej 4510/8948049)

Kwota wywoławcza wynosi 234 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych)

Wadium wynosi 23 400 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od kwoty wywoławczej.

Zarząd SM "Teofilów" zawrze umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego prawa własności z oferentem wygrywającym przetarg, który zaoferuje najwyższą kwotę.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium ze wskazaniem mieszkania, na konto Spółdzielni o numerze: 93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 12.07.2021 r.

Pisemne oferty w zamkniętej opisanej kopercie należy składać pracownikowi działu Członkowsko-Mieszkaniowego w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wici 1 w dniu 14.07.2021 r. do godziny 14.30. Otwarcie ofert nastąpi 15.07.2021 r. o godzinie 10.00.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. O wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Spółdzielnia powiadamia uczestników w terminie 10 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg będzie zarachowane w wysokości nominalnej na poczet wylicytowanej kwoty.

W przypadku niewpłacenia przez oferenta pozostałej zaoferowanej kwoty w terminie 30 dni od daty zawiadomienia przez Spółdzielnię o wygraniu przetargu, wadium ulega przepadkowi.

Przyjmuje się, że oferent tym samym odstąpił od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Zwrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu następuje w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu, przelewem na konto oferenta.

Lokal można oglądać w dniach 07.07.2021 r. - 09.07.2021 r. Termin i godzinę należy wcześniej uzgodnić pod numerem telefonu: 42 613-08-52.

Spółdzielnia zastrzega sobie, że wszelkie nakłady na remont lokalu oraz wymianę urządzeń obciążają wyłącznie wygrywającego przetarg. Skutki niezapoznania się ze stanem technicznym lokalu obciążają przystępującego do przetargu.

Koszty związane z umową ustanowienia odrębnej własności lokalu (koszty aktu notarialnego, opłaty sądowej, podatków itp.) obciążają w całości osobę wygrywającą przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie także, że może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości składanych ofert oraz zasad przeprowadzenia przetargu znajdują się w Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów", jak również można je uzyskać pod nr tel. 42 613-08-34.

Łódź, dnia 23 maja 2021 r.

Konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 malowania klatek schodowych i wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w bloku nr 348 przy ul. Rojnej 39.

rozwiń/zwiń

Spółdzielnia Mieszkaniowa "TEOFILÓW"

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wici 1

konkurs ofert na wykonanie w roku 2021 malowania klatek schodowych i wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej
w bloku nr 348 przy ul. Rojnej 39.

Oferty należy sporządzić wg Specyfikacji, która jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1 tel. 42 613 08 16, email: techniczny@smteofilow.com.pl


Oferty wyłącznie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem przedmiotu konkursu należy składać osobiście lub listownie w siedzibie Spółdzielni do dnia 26.05.2021 r. do godz. 14.30


Wadium wynosi: 10.000,- zł

(słownie: dziesięć tysięcy złotych)


Wadium podlega zwrotowi bez naliczania odsetek.


Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel. 42 613 08 16.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.Łódź, dnia 27 kwiecień 2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada do zagospodarowania wolny lokal użytkowy w pawilonie nr 85 przy ul. Łanowej 85 o pow. 622,63 m2 (na pierwszym piętrze).

rozwiń/zwiń

Oferowany lokal użytkowy znajduje się na terenie kompleksu usługowo handlowego przy ruchliwych ulicach, bezpośrednio skrzyżowania ul. Bielicowej z ul. Łanową.

Lokal znajduje się na I piętrze budynku, posiada duże przeszklone witryny z możliwością umieszczenia widocznej reklamy. W bliskim sąsiedztwie znajdują się takie usługi jak: usługi medyczne, sklepy spożywcze, Poczta Polska, Rossmann, apteka, inne. Lokal ten ma dwa niezależne wejścia.

Atutem lokalizacji jest gęsto zaludniony teren dzięki osiedlom mieszkaniowym, które ciągle się powiększają. Budynek znajduje się bezpośrednio przy przystanku komunikacji miejskiej.

Wyposażony jest w instalację wentylacyjną z możliwością instalacji klimatyzatorów. Bezpośrednio przed lokalem znajdują się utwardzony teren z dogodny wjazdem i miejscami parkingowymi.

Lokal jest z potencjałem na wszelkiego rodzaju działalność handlowo-usługową oraz biurową z uwagi na duży ruch pieszo-jezdny.

Lokal jest na konstrukcji słupowej. Istnieje możliwość zmiany układu funkcjonalnego piętra poprzez wyburzenie ścianek działowych po otrzymaniu zgody od Spółdzielni, uzyskując otwartą przestrzeń np. pod działalność sklepową.

Budynek jest dostosowany do prowadzenia usług medycznych, biurowych, handlowych, to miejsce na Twoje przedszkole! Lokal składa się z wielu pomieszczeń o łącznej powierzchni 622,63 m2 z salą główna i pomieszczeniami przynależnymi, sanitariatami do dowolnej aranżacji przez najemcę.

W bezpośrednim sąsiedztwie lokalu są przychodnie medyczne, punkty usługowe zaś na parterze dyskont spożywczy. ponad 3000 odwiedzających dziennie dzięki naszym najemcom.

Istnieje możliwość zmiany układu funkcjonalnego piętra poprzez wyburzenie ścianek działowych po otrzymaniu zgody od Spółdzielni.

Czynsz najmu stanowi kwotę 8.500,00 zł/ miesięcznie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada wolne pomieszczenia w placówce w Domu Kultury RELAX przy ul. Rydzowej 5, które moga być przeznaczone na prowadzenie zajęć edukacyjnych, prywatnej praktyki lekarskiej (psycholog, logopeda), siedzibę fundacji.

Osoba do kontaktu: Andrzej Gołyński tel. 42 613 08 82 lub 573 442 272


- wolne stoisko handlowe nr 1 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.