INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1 informuje, że planuje rozpoczęcie wyłączania węzłów cieplnych w zakresie centralnego ogrzewania od dnia 20.05.2024 r. we wszystkich budynkach mieszkalnych.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel. 42 613 08 16.

INFORMACJA

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2024 r.


Osiedle im. S. Żeromskiego - - zobacz

INFORMACJA

W związku z sygnałami mieszkańców o osobach zbierających zapisy na wymianę grzejników Spółdzielnia Mieszkaniowa "TEOFILÓW" w Łodzi informuje,

że nie wymienia grzejników w lokalach mieszkalnych.

Jednocześnie informujemy, że prowadzona jest wymiana wodomierzy w mieszkaniach, w trakcie której pracownicy inwentaryzują grzejniki i zawory.

Prace te wykonuje firma zewnętrzna, której pracownicy posiadają imienne upoważnienia podpisane przez Zarząd Spółdzielni. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Administracjami Osiedli, Działem Technicznym Spółdzielni bądź wykonawcą robót, którego nr telefonu podany jest na ogłoszeniu o wymianie wodomierzy.

Za prace zlecone przez Spółdzielnię nie pobierane są żadne opłaty w lokalu.

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianami organizacyjnymi w firmie Veolia Energia Łódź S.A. zmianie uległy
m.in. numery kontaktowe w zakresie zgłaszania awarii i usterek dotyczących funkcjonowania węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynkach Spółdzielni.

Nowa infolinia ogólnopolska firmy Veolia:
(22) 658-58-58 czynna w godzinach 7.15 - 15.15,
e-mail: bok.pl-vlod@veolia.com


Po godzinie 15.15 następuje przełączenie na pogotowie ciepłownicze - tel. 993.

Jednocześnie informujemy, że za nadal występujące zakłócenia w dostawie ciepła
do budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni winę ponosi
firma Veolia Energia Łódź S.A.

Informacja Zarządu Spółdzielni

W związku z informacją Zarządu Spółdzielni przekazaną na spotkaniach dotyczących indywidualnego rozliczenia ciepła w załączeniu udostępniamy analizę możliwości stosowania podzielników kosztów ciepła w budynkach SM "Teofilów" w Łodzi.
zobacz..*


* materiał dostępny tylko dla członków spółdzielni

UWAGA!

Informujemy, że w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" planowane jest wyłączanie centralnego ogrzewania od 22 maja 2023r.

Informacja Zarządu Spółdzielni

w sprawie rozliczenia centralnego ogrzewania za 2022
zobacz..*


* materiał dostępny tylko dla członków spółdzielni

Informacja Zarządu Spółdzielni

w sprawie podwyżek cen energii cieplnej przez Veolia Energia Łódź S.A.
zobacz..

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, iż w dniu 28.02.2022 r., wpłynęło do Spółdzielni zawiadomienie Prezydenta Miasta Łodzi, Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego o nr DPRG-UA-VIII.6730.406.2021, o planowanej inwestycji polegającej na budowie myjni bezdotykowej jedenastostanowiskowej z dwoma kontenerami technicznymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej na działce o nr ewidencyjnym 8 oraz fragmentach działek drogowych o nr 20/138 i 20/8 w obrębie B-41.

Mając na uwadze negatywne oddziaływanie planowanej inwestycji na najbliższe otoczenie, głównie najbliższe sąsiedztwo budynków nr 301 przy ul. Rydzowej 4 oraz nr 304 przy ul. Wici 28, Zarząd Spółdzielni "Teofilów" w Łodzi wniósł do UMŁ sprzeciw w toczącym się postępowaniu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla omawianej myjni samochodowej i podjęcie decyzji o odmowie wydania tych warunków.
zobacz..

W związku ze złożonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Teofilów" odwołaniem od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2.06.2022 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni samochodowej oraz urządzeń budowlanych w sąsiedztwie bloku nr 301 przy ul. Rydzowej 4 oraz bloku nr 304 przy ul. Wici 28, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi podzieliło stanowisko Spółdzielni uchylając zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
zobacz..

INFORMACJA

W związku z licznymi telefonami i zapytaniami w sprawie dodatku osłonowego podajemu Państwu adres strony internetowej UMŁ: https://css.samorzad.lodz.pl/, gdzie podane są szczegółowe informacje w tej sprawie

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" poszukuje pracowników na stanowisko gospodarz domu.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV osobiście lub za pośrednictwem e-mail kadry@smteofilow.com.pl.

OSTRZEŻENIE

Szanowni Państwo,

W związku z informacjami o rosnącej ilości oszustw i kradzieży odnotowywanych w ostatnim czasie na terenie naszych osiedli, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" prosi o niewpuszczanie do mieszkań obcych osób oraz o zachowanie ostrożności i czujności w stosunku do nowopoznanych osób podających się za pracowników gazowni, energetyki, pielęgniarkę czy pracowników opieki społecznej. Apelujemy szczególnie do rodzin i sąsiadów osób starszych, które najczęściej stają się ofiarami przestępczych działań, aby przestrzec je przed niebezpiecznymi sytuacjami. Mamy nadzieję, że akcja informacyjna zwiększy świadomość potencjalnych ofiar i uchroni je przed działaniem oszustów.

INFORMACJA

Informacja o wymianie wodomierzy ul. Traktorowa 90 blok nr 209 - zobacz

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi zachęca do głosowania w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego na projekty - zobacz

Budżet obywatelski Łodzi na rok 2021/2022

Zachęcamy do zapoznania się z projektami budżetu obywatelskiego dla Łodzi na rok 2021/2022.
Szczegółowe informacje i projekty dostępne są pod adresem: https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa " Teofilów" informuje, że na terenie naszych osiedli
rozstawiane są czerwone pojemniki na "elektrośmieci", do których można wrzucać:

- zużyte baterie,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.


Pojemniki znajdują się w poniższych lokalizacjach:

Osiedle im. W. Reymonta:

- ul. Łanowa 6 blok nr 60 - przy pergoli śmietnikowej,

- ul. Traktorowa 51 blok nr 39 - od strony południowej, przy pojemnikach

na selektywną zbiórkę odpadów,

- ul. Aleksandrowska 12a blok nr 12 - przy zespole garażowym od strony ul. Jagny

Osiedle im. S. Żeromskiego:

- ul. Rojna 21 przy bloku nr 260,

- al. Harcerzy Zatorowców 3 przy bloku nr 212

Osiedle im. M. Konopnickiej:

- ul. Lniana 14 przy bloku nr 334 - od strony parkingu,

- ul. Rydzowa 23 blok nr 355 - przy trafostacji,

- ul. Wici 30 blok nr 326 - przy trafostacji,

- ul. Rojna 50 blok nr 386 - przy pergoli (klatka 1).


Zachęcamy do korzystania z nowopostawionych pojemników na "śmieci elektryczne".
zobacz pojemnik


INFORMACJA

Wzór informacji, którą otrzymają Państwo do skrzynek pocztowych - zobacz

Uchwała nr 8/RN/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi
z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - zobacz

Ostrzeżenia Policji:
- zobacz
- zobacz

Szanowni Państwo,

na prośbę Zarządu Osiedla Teofilów - Wielkopolska dotyczącą rozpropagowania informacji o planowanych od 25 kwietnia 2021r. zmianach w trasach i rozkładach jazdy komunikacji miejskiej oraz zmianach organizacji ruchu związanych z budową tunelu średnicowego i stacji Łódź Śródmieście zamieszczamy link do strony internetowej zawierającej szczegółowe informacje w powyższej sprawie zobacz

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI

W dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXV/1136/20 dotyczącą zmiany stawek za odbiór odpadów. Uchwała została opublikowana w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego z dnia 22 stycznia 2021 r. poz. 270.
Od 1 marca 2021 r. mieszkańcy Łodzi zapłacą 34 zł za osobę za śmieci segregowane
i 68 zł za osobę za śmieci niesegregowane.

Szanowni Państwo,
zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli władz miasta w dniu 30 grudnia 2020r. zwołana zostanie nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której przegłosowany będzie nowy projekt uchwały w sprawie ustalania opłat za wywóz śmieci. Projekt zakłada podwyżkę opłat, naliczanych według dotychczasowych zasad, tj. od osoby. Cena wzrośnie o 10 zł od osoby.
Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, czyli najwcześniej 1 lutego 2021r.
Jednocześnie władze Łodzi zapowiadają, że wrócą do przygotowania projektu uchwały, która pozwoli powiązać opłatę za odbiór śmieci ze zużyciem wody po otrzymaniu z Regionalnej Izby Obrachunkowej uzasadnienia decyzji unieważniającej uchwałę z dnia 19 listopada 2020r. Nowe rozwiązania planują wprowadzić w życie najpóźniej w II kwartale 2021 roku.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych - zobacz

INFORMACJA

RIO w sprawie opłat za śmieci - zobacz

INFORMACJA

Wyniki głosowania w ŁBO 2020/2021 Teofilów - Wielkopolska - zobacz

Wyniki głosowania w ŁBO 2020/2021 - zobacz

!!! W A Ż N E !!!

Szanowni Mieszkańcy

zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały Rady Miejskiej zmieniającym sposób naliczania opłat z tytułu wywozu nieczystości, stanowiącym rzeczywistą podwyżkę opłat z tego tytułu.

zobacz

!!! U W A G A !!!

Informacja dotycząca zmian związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej "TEOFILÓW"
zobacz

Zachęcamy do zapoznania się ofertą zajęć plastycznych, wokalnych i językowych dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021, prowadzonych przez podmioty zewnętrzne w Domu Kultury "Relax"
ul. Rydzowa 5. Harmonogram zajęć w przygotowaniu.
Informacje pod numerami telefonów: 42 613 08 82 lub 573 442 272.

Jednocześnie Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, że posiada wolne pomieszczenia w placówce w Domu Kultury "Relax" przy ul. Rydzowej 5.
Informacje pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w związku ze wzrostem ilości zakażeń koronawirusem na terenie naszego miasta oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 i w administracjach.

Prosimy o czasowe korzystanie z nastepującej drogi korespondencyjnej:
- pocztowej,
- e-mailowej,
- kontaktu telefonicznego z pracownikami Spółdzielni,
- wrzucania korespondencji do skrzynki korespondencyjnej zlokalizowanej przy wejściu do siedziby Spółdzielni przy ul. Wici 1.

Potwierdzenie złożenia korespondencji otrzymają Państwo na podany numer telefonu lub adres poczty e-mailowej.
- zobacz

Informacja jak segregować odpady zgodnie z wytycznymi UM Łodzi - zobacz

Projekt rewitalizacji parku przy Centrum Twórczości "Lutnia" - zobacz

Budżet Obywatelski 2019 - wyniki głosowania - zobacz

Drastyczny wzrost opłat za śmieci - zobacz

Spółdzielnia informuje, że w sąsiedztwie C.T. "Lutnia" (od strony południowej) w miejscu dotychczasowego placu po lodowisku, rozpoczęto budowę terenów zielonych.

Jak należy segregować odpady - zobacz

Z uwagi na problemy techniczne mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do niektórych informacji. Za utrudnienia przepraszamy.

!!! WAŻNE !!!
Wymiana domofonów - zobacz

Sprawy związane z technicznymi aspektami montażu nowych domofonów cyfrowych w zasobach Spółdzielni (umawianie montaży, usterki, awarie, dodatkowe pastylki, zmiany w funkcjonalności - np. skrócenie czasu sygnału dzwonka itp.) prosimy bezpośrednio zgłaszać do firmy Digitech
w godz. 9-16 (pn-pt) pod numerem telefonu 42 671-34-68
.
W przypadku braku możliwości kontaktu z firmą DIGITECH prosimy o zgłoszenie problemu do właściwej miejscowo Administracji osiedla.

Wymiana wodomierzy - zobacz

!!! WAŻNE !!!
RODO - Obowiązek informacyjny - zobacz

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, że od dnia 1 października 2017r. zmianie uległa firma świadcząca usługi pogotowia spółdzielczego po godzinach pracy administracji osiedli.
Obsługę zasobów Spółdzielni realizuje firma "PRYM" P.P.H.U. Grzelka and Grzelka.

AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW:
42 640 41 05
42 640 41 06
601 880 504

Jednocześnie informujemy, że w przypadku NIEUZASADNIONEGO WEZWANIA POGOTOWIA SPÓŁDZIELCZEGO, kosztami jego dojazdu i pracy zostanie OBCIĄŻONY WZYWAJĄCY. 1. Godziny pracy Spółdzielni:
  • poniedziałki - środy - piątki w godzinach od 8.00 do 15.00
  • wtorki - czwartki w godzinach od 10.00 do 17.30
 2. Godziny pracy kasy:
  • poniedziałki - środy - piątki w godzinach od 9.30 do 11.30 oraz od 12.00 do 14.00
  • wtorki - czwartki w godzinach od 10.00 do 13.30 oraz od 14.00 do 17.00
 3. Godziny przyjęć mieszkańców przez członków Zarządu:
  • wtorki w godzinach od 10.30 do 13.00 oraz od 15.00 do 17.00
 4. Dyżury członków Rady Nadzorczej:
  • pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 16:00 do 17:00 zgodnie z załączonym harmonogramem - zobacz
 5. Ważne telefony:
  • Telefon Alarmowy - tel. 112
  • Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
  • Straż Pożarna - tel. 998
  • Policja - tel. 997
  • Straż Miejska - tel. 986

  • Pogotowie Spółdzielcze "PRYM" - tel. 42 640 41 05, 42 640 41 06
  • Pogotowie Dźwigowe - tel. 42 655 70 19
  • Pogotowie Gazowe - tel. 992, 42 678 51 22, 42 674 66 95
  • Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne - tel. 994, 42 678 35 46
  • Pogotowie Energetyczne - tel. 42 675 10 00 (w sytuacji zagrożenia życia lub mienia tel. 991)
  • Pogotowie Ciepłownicze "VEOLIA" - całą dobę tel. 993
   tel. 42 675 45 10, 42 675 45 11, 42 675 45 12
   Rej. II - godz. 7:00-15:00 tel. 42 675 57 22, 42 675 57 40
Ostatnia data aktualizacji: