ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1, działając na podstawie § 31 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi, podzielone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 19/RN/2017, z dnia 02.03.2017 r., na cztery części, które odbędą się w dniach:

5 czerwca 2017 r. - I część zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, w której mają prawo uczestniczyć członkowie zamieszkali, bądź posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych w blokach nr 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395 oraz członkowie prowadzący działalność gospodarczą, bądź posiadający tytuły prawne do lokali użytkowych w pawilonach nr 417, 426, 427,
o godz. 17:00 w lokalu przy ul. Rojnej 46A - hala Klubu Sportowego "Elta" w Łodzi.

6 czerwca 2017 r. - II część zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, w której mają prawo uczestniczyć członkowie zamieszkali, bądź posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych w blokach nr 1, 2, 2E, 3, 4, 5, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 18A, 19/20, 20A, 24, 25A, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66A, 67, 68, 69, 70, 80, 81, 81A oraz członkowie prowadzący działalność gospodarczą, bądź posiadający tytuły prawne do lokali użytkowych w pawilonach nr 22, 49A, 73, 78/78A, 85, 86, 87, 88, 89, bloku nr 28 oraz na parterze bloku nr 1,
o godz. 17:00 w lokalu przy ul. Rojnej 46A - hala Klubu Sportowego "Elta" w Łodzi.

7 czerwca 2017 r. - III część zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, w której mają prawo uczestniczyć członkowie zamieszkali, bądź posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych w blokach nr 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 i bl. 409 oraz członkowie prowadzący działalność gospodarczą, bądź posiadający tytuły prawne do lokali użytkowych w pawilonach nr 404, 405, 406, 408, 420, 421, 422, 423, 423A, 423B, 424 i na parterach bloków nr 325, 328, 347,
o godz. 17:00 w lokalu przy ul. Rojnej 46A - hala Klubu Sportowego "Elta" w Łodzi.

8 czerwca 2017 r. - IV część zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, w której mają prawo uczestniczyć członkowie zamieszkali, bądź posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych w blokach nr 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 256A, 257, 258, 258A, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 oraz członkowie prowadzący działalność gospodarczą, bądź posiadający tytuły prawne do lokali użytkowych w pawilonach nr 120 A, 121, 145, 145A, 145B, 148,
o godz. 17:00 w lokalu przy ul. Rojnej 46A - hala Klubu Sportowego "Elta" w Łodzi.

Porządek obrad oraz szczegółowe informacje nt. zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wybór Komisji:

a) Mandatowo - Skrutacyjnej,

b) Wnioskowej.

5. Wybory do Rady Nadzorczej:

a) prezentacja kandydatów,

b) głosowanie.

6. Rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej.

7. Przedstawienie sprawozdań z działalności Spółdzielni i jej organów za 2016 r.:

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016,

b) roczne sprawozdanie finansowe wraz z rozliczeniem wyniku finansowego Spółdzielni za rok 2016,

c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.

8. Dyskusja w sprawach ujętych w pkt 7 porządku obrad.

9. Głosowanie w celu podjęcia uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r. i sprawozdania finansowego za rok 2016,

b) podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.,

c) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni z działalności w 2016 r.

10. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów".

11.Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów".

12. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu:

a) przy ul. Aleksandrowskiej 50 C, działka nr 12/4, obręb B-41, o powierzchni 1390 m2, KW 32699/3,

b) przy al. Pasjonistów 17, działki nr 10/8 i 10/19, obręb B-42, o powierzchni 6801 m2, KW 31223/9.

13. Wybór delegata i z-cy delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

14. Sprawozdanie Komisji:

a) Wnioskowej,

b) Mandatowo - Skrutacyjnej.

15. Zamknięcie obrad.

Wszystkie sprawozdania z działalności Spółdzielni i jej organów, za 2016 r. (Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni, finansowe - bilans, rachunek zysków i strat), a także projekty uchwał będące przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni, w pokojach nr 27 i nr 30 (sekretariat)
od dnia 22.05.2017 r. w godzinach pracy Spółdzielni.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wyłożonymi dokumentami w powyżej opisanych dniach i godzinach.

Ponadto informujemy, że zgłaszania kandydatów uprawnionych do kandydowania na członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 32 ust. 3 statutu Spółdzielni, można dokonywać w siedzibie Spółdzielni ul. Wici 1, w pokoju nr 30 (sekretariat) do dnia 22.05.2017r. do godz. 15:00.

Zgłaszania kandydatów na delegatów Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, zgodnie z § 366 statutu Spółdzielni, również można dokonywać w terminie do dnia 22.05.2017r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni ul. Wici 1, w pokoju nr 30 (sekretariat). Kandydatem na delegata może być członek Spółdzielni, wykazujący się biegłą znajomością zagadnień spółdzielczych.

Formularze zgłoszeniowe kandydatów na członka Rady Nadzorczej lub delegata Spółdzielni wraz z ich oświadczeniem, dostępne są w siedzibie Zarządu i Administracjach Osiedli.

Członek Spółdzielni może być obecny i brać osobiście udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Członek, któremu przysługuje prawo do kilku lokali położonych w nieruchomościach przypisanych do różnych części Walnego Zgromadzenia winien wskazać Zarządowi Spółdzielni, w której części Walnego Zgromadzenia będzie uczestniczył.
O dokonanym wyborze należy zawiadomić Spółdzielnię na siedem dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Ze względu na konieczność sprawdzania tożsamości, wydawania mandatów do głosowania oraz punktualnego rozpoczęcia obrad, prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad oraz posiadanie ważnego dowodu osobistego.

Zarząd Spółdzielni