ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU 2018

rozwiń/zwiń

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi ul. Wici 1, działając na podstawie § 31 ust.1 Statutu Spółdzielni, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi, podzielone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 9/RN/2018, z dnia 01.03.2018 r., na dwie części, które odbędą się w dniach:

5 czerwca 2018 r. - I część zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, w której mają prawo uczestniczyć członkowie posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych lub lokali użytkowych:
- na Osiedlu im. W. Reymonta tj. w blokach nr 1, 2, 2E, 3, 4, 5, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 18A, 19/20, 20A, 24, 25A, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66A, 67, 68, 69, 70, 80, 81, 81A oraz w pawilonach nr 22, 49A, 73, 78/78A, 85, 86, 87, 88, 89,
- na Osiedlu im. S. Żeromskiego tj. w blokach nr 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 256A, 257, 258, 258A, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 oraz w pawilonach nr 120 A, 121, 145, 145A, 145B, 148,
o godz. 17:00 w lokalu przy ul. Rojnej 46A - hala Klubu Sportowego "Elta" w Łodzi.

6 czerwca 2018 r. - II część zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, w której mają prawo uczestniczyć członkowie posiadający tytuły prawne do lokali mieszkalnych lub lokali użytkowych na
Osiedlu im. M. Konopnickiej tj. w blokach nr 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395 i bl. 409 oraz w pawilonach nr 404, 405, 406, 408, 417, 420, 421, 422, 423, 423A, 423B, 424, 426, 427,
o godz. 17:00 w lokalu przy ul. Rojnej 46A - hala Klubu Sportowego "Elta" w Łodzi.

Porządek obrad każdej części zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wybór Komisji:

a) Mandatowo - Skrutacyjnej,

b) Wnioskowej.

5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Spółdzielni i jej organów za 2017 r.:

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017,

b) roczne sprawozdanie finansowe wraz z rozliczeniem wyniku finansowego Spółdzielni za rok 2017,

c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.

6. Omówienie informacji z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2014 - 2016 oraz przedstawienie wniosków polustracyjnych.

7. Dyskusja w sprawach ujętych w pkt 5 i 6 porządku obrad.

8. Głosowanie w celu podjęcia uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r. i sprawozdania finansowego za rok 2017,

b) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.,

c) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.,

d) przyjęcia informacji z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2014-2016,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017 r.

9. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów"

10. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów".

11. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów".

12. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziałów Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 36 położonej w obrębie B-41, na której posadowiony jest pawilon handlowy nr 424 przy ul. Rydzowej 22/24.

13. Sprawozdanie Komisji:

a) Wnioskowej,

b) Mandatowo - Skrutacyjnej.

14. Zamknięcie obrad.

Wszystkie sprawozdania z działalności Spółdzielni i jej organów, za 2017 r. (Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni, finansowe - bilans, rachunek zysków i strat, protokół z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2014-2016 oraz list polustracyjny), a także projekty uchwał będące przedmiotem obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni, w pokojach nr 27 i nr 30 (sekretariat)
od dnia 21.05.2018 r. w godzinach pracy Spółdzielni.


Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wyłożonymi dokumentami w powyżej opisanych dniach i godzinach.


Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział osobiście lub przez pełnomocnika w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Członek, któremu przysługuje prawo do kilku lokali położonych w nieruchomościach przypisanych do różnych części Walnego Zgromadzenia winien wskazać Zarządowi Spółdzielni, w której części Walnego Zgromadzenia będzie uczestniczył.


O dokonanym wyborze należy zawiadomić Spółdzielnię na siedem dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.


Ze względu na konieczność sprawdzania tożsamości, wydawania mandatów do głosowania oraz punktualnego rozpoczęcia obrad, prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad oraz posiadanie ważnego dowodu osobistego.

Zarząd Spółdzielni

Protokoły i Materiały Walnego Zgromadzenia dostępne wyłącznie dla członków SM TEOFILÓW - wejdź