Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego dla osób fizycznych na ustanowienie odrębnej własności lokalu....

rozwiń/zwiń

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

OGŁASZA

ustny przetarg nieograniczony dla osób fizycznych o ustalenie prawa pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu:

numer 47 w bl. 10 przy ul. Aleksandrowskiej 12 (2 p+k, pow. użytk. 37,08 m2, parter. )

Kwota wywoławcza wynosi 113.000 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych)

Wadium wynosi 11.300 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych).

Wysokość postąpienia wynosi 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),

numer 59 w bl. 60 przy ul. Łanowej 6 (2p+k, pow. użytk. 37,23 m2, IV p.)

Kwota wywoławcza wynosi 117.000 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych)

Wadium wynosi 11.700 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych)

Wysokość postąpienia wynosi 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych),

numer18 w bl. 252 przy ul. Rojnej 28 (2p+k, pow. użytk. 44,96 m2, parter)

Kwota wywoławcza wynosi 135.000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych)

Wadium wynosi 13.500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych)

Wysokość postąpienia wynosi 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

O zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności wyżej wymienionych lokali w drodze przetargu mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej kwoty wywoławczej.

Zarząd SM "Teofilów" zawrze umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu z oferentem wygrywającym przetarg, który zaoferuje najwyższą kwotę.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium na określone mieszkanie na konto Spółdzielni o numerze: 93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 9 lipca 2018 r.

Osoba przystępująca do przetargu, winna przed przetargiem okazać dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg będzie zarachowane w wysokości nominalnej na poczet wylicytowanej kwoty.

W przypadku nie wpłacenia przez oferenta wylicytowanej kwoty w terminie 30 dni od daty przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. Przyjmuje się, że oferent tym samym odstąpił od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Zwrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu następuje po zakończeniu przetargu, przelewem na konto oferenta.

Lokal można oglądać w dniu 05.07.2018 r. w godzinach od 12°°-14°°.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1
w dniu 11.07.2018 r.:

1) na lokal nr 47 przy ul. Aleksandrowskiej 12 o godz. 12:15,

2) na lokal nr 59 przy ul. Łanowej 6 o godz. 12:30,

3) na lokal nr 18 przy ul. Rojnej 28 o godz. 12:45.

Spółdzielnia zastrzega sobie, że wszelkie nakłady na remont lokalu oraz wymianę urządzeń obciążają wyłącznie wygrywającego przetarg. Skutki niezapoznania się ze stanem technicznym lokalu obciążają przystępującego do przetargu.

Koszty związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu (koszty aktu notarialnego, opłaty sądowej, podatków itp.) obciążają w całości osobę wygrywającą przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie także, że może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

Łódź, dnia 20 lipca 2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, iż posiada do zagospodarowania:


- wolne stoisko handlowe nr 7 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie han-dlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.