Zawiadomienie o pisemnym przetargu na dzierżawę targowiska...

rozwiń/zwiń

ZAWIADOMIENIE

O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA DZIERŻAWĘ TARGOWISKA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

ZAPRASZA

do składania ofert na dzierżawę terenu o powierzchni 3 595 m2 przy ul. Rydzowej stanowiącego część działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 23/100 i 35 z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska.

Dzierżawca zobowiązany będzie do:

1. wykorzystywania dzierżawionego terenu określonego w umowie wyłącznie do prowadzenia handlu targowiskowego,

2. wytyczenia ciągów handlowych i komunikacyjnych oraz kontrolowania ich przestrzegania,

3. zabezpieczenia usuwania i wywozu nieczystości z terenu targowiska i terenów przyległych, mycia i dezynfekcji miejsc szczególnie zanieczyszczonych oraz pojemników na odpady stałe,

4. utrzymywania czystości i porządku na dzierżawionym terenie oraz na terenie przylegającym do targowiska, w tym zieleni od ul. Rydzowej, a w okresie zimowym dodatkowo do usuwania śniegu i oblodzeń, również ze schodów na terenie targowiska,

5. utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym istniejących wiat handlowych i urządzeń targowiskowych, konserwacji i dokonywania bieżących remontów niezbędnych do prawidłowej ich eksploatacji,

6. zapewnienia i utrzymywania w należytym stanie technicznym i sanitarnym ogólnodostępnej toalety obsługującej targowisko,

7. dokonywania napraw nawierzchni dzierżawionego terenu,

8. zawarcia umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na terenie targowiska i terenie przyległym wskazanym w umowie w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Wydzierżawiającemu.

Bez zgody Wydzierżawiającego na terenie targowiska nie mogą być dokonywane naniesienia w postaci kiosków oraz innych obiektów stałych. Czynsz dzierżawny począwszy od 2018r. uaktualniany będzie corocznie wskaźnikiem wzrostu podatku od nieruchomości.

Oferty powinny zawierać:

1. dane Oferenta (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, dane kontaktowe) wraz z informacją o posiadanym doświadczeniu w administrowaniu targowisk,,

2. propozycję wysokości czynszu dzierżawnego z tym, że wywoławczy czynsz dzierżawny nie może być niższy od kwoty 3 000,00 zł netto miesięcznie (tj. bez VAT).

WADIUM - 4 000,00-zł

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie oraz wadium należy składać w kasie Spółdzielni przy ul. Wici 1 w terminie do dnia 28 marca 2018r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi 29 marca 2018r. o godz. 10:00

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahenta o przyjęciu oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Wyłoniony w przetargu kontrahent zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy terenu w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia zastrzega sobie:

1) prawo swobodnego wyboru oferty,

2) możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

3) możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku uchylenia się Dzierżawcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy dzierżawy we wskazanym wyżej terminie.

Spółdzielnia przekaże teren Dzierżawcy wyłonionemu w przetargu w istniejącym stanie technicznym.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.

Łódź, dnia 14 marca 2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, iż posiada do zagospodarowania:


- wolne stoisko handlowe nr 7 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie han-dlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.