Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada wolne pomieszczenia w placówce w Domu Kultury RELAX przy ul. Rydzowej 5, które moga być przeznaczone na prowadzenie zajęć edukacyjnych, prywatnej praktyki lekarskiej (psycholog, logopeda), siedzibę fundacji.

Osoba do kontaktu: Andrzej Gołyński tel. 42 613 08 82 lub 726 069 872

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego dla osób fizycznych na ustanowienie odrębnej własności lokalu....

rozwiń/zwiń

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

OGŁASZA

ustny przetarg nieograniczony dla osób fizycznych o ustalenie prawa pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu:

numer 73 w bl. 8 przy ul. Aleksandrowskiej 16 (2 p+k, pow. użytk. 45,20 m2, IV piętro).

Kwota wywoławcza wynosi 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium wynosi 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Wysokość postąpienia wynosi 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej kwoty wywoławczej.

Zarząd SM "Teofilów" zawrze umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu z oferentem wygrywającym przetarg, który zaoferuje najwyższą kwotę.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium ze wskazaniem mieszkania, na konto Spółdzielni o numerze: 93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 05.08.2019 r.

Osoba przystępująca do przetargu, winna przed przetargiem okazać dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg będzie zarachowane w wysokości nominalnej na poczet wylicytowanej kwoty.

W przypadku niewpłacenia przez oferenta wylicytowanej kwoty w terminie 30 dni od daty przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. Przyjmuje się, że oferent tym samym odstąpił od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Zwrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu następuje po zakończeniu przetargu, przelewem na konto oferenta.

Lokal można oglądać w dniu 01.08. 2019r. w godzinach 12°° - 14 °°.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1
w dniu 07.08. 2019r. o godzinie 12:15.

Spółdzielnia zastrzega sobie, że wszelkie nakłady na remont lokalu oraz wymianę urządzeń obciążają wyłącznie wygrywającego przetarg. Skutki niezapoznania się ze stanem technicznym lokalu obciążają przystępującego do przetargu.

Koszty związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu (koszty aktu notarialnego, opłaty sądowej, podatków itp.) obciążają w całości osobę wygrywającą przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie także, że może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

Łódź, dnia 10 lipca 2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, iż posiada do zagospodarowania:


- wolne stoisko handlowe nr 1 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.