Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego dla osób fizycznych na ustanowienie odrębnej własności lokali....

rozwiń/zwiń

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

OGŁASZA

ustny nieograniczony dla osób fizycznych na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych:

numer 33 w bl. 28 przy ul. Łanowej 99a (1 p+k, pow. użytk. 20,60 m2, VI piętro).

Kwota wywoławcza wynosi 82.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Wadium wynosi 8.200 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych).

Wysokość postąpienia wynosi 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).

numer 29 w bl. 390 przy ul. Rojnej 50b (2 p+k, pow. użytk. 36,64 m2, IV piętro)

Kwota wywoławcza wynosi 148.000 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych).

Wadium wynosi 14.800 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych).

Wysokość postąpienia wynosi 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej kwoty wywoławczej.

Zarząd SM "Teofilów" zawrze umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie jego prawa własności z oferentem wygrywającym przetarg, który zaoferuje najwyższą kwotę.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium ze wskazaniem mieszkania, na konto Spółdzielni o numerze: 93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 14.10.2019r.

Osoba przystępująca do przetargu, winna przed przetargiem okazać dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg będzie zarachowane w wysokości nominalnej na poczet wylicytowanej kwoty.

W przypadku nie wpłacenia przez oferenta wylicytowanej kwoty w terminie 30 dni od daty przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. Przyjmuje się, że oferent tym samym odstąpił od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Zwrot wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu następuje w terminie 2 dni od zakończenia przetargu, przelewem na konto oferenta.

Lokale można oglądać w dniu 10.10.2019 r. w godzinach od 12:00-14:00.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1
w dniu 16.10.2019r. :

1) na lokal nr 33 w bl. 28 przy ul. Łanowej 99a o godzinie 12:15,

2) na lokal nr 29 w bl. 390 przy ul. Rojnej 50b o godz. 12:30,

Spółdzielnia zastrzega sobie, że wszelkie nakłady na remont lokalu oraz wymianę urządzeń obciążają wyłącznie wygrywającego przetarg. Skutki niezapoznania się ze stanem technicznym lokalu obciążają przystępującego do przetargu.

Koszty związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu (koszty aktu notarialnego, opłaty sądowej, podatków itp.) obciążają w całości osobę wygrywającą przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie także, że może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

Łódź, dnia 25 września 2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYMIANĘ DŹWIGÓW OSOBOWYCH

rozwiń/zwiń

Spółdzielnia Mieszkaniowa "TEOFILÓW"

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wici 1

ogłasza konkurs ofert na dostawę i wymianę 60 dźwigów osobowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

- wpłacenie wskazanego wadium,

- złożenie oferty wraz z załącznikami i potwierdzeniem wpłaty wadium w zamkniętej kopercie.


2. Oferty można składać w siedzibie Spółdzielni w Łodzi przy ul. Wici 1 w sekretariacie pokój nr 30. Podczas składania oferty należy okazać oryginał dowodu wpłaty wadium.


3. Termin składania ofert upływa w dniu 04.10.2019 r. o godz. 14:30.


4. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w "Specyfikacji warunków zamówienia".


5. Oferty niespełniające ww. wymogów nie będą rozpatrywane.


6. Wybór wykonawcy, bez udziału zainteresowanego, nastąpi w terminie do dnia 29.10.2019 r.


7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyn.UWAGA: Specyfikację warunków zamówienia i dodatkowe informacje o konkursie można otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni w pok. nr 14, tel. 42 613 08 16, email: techniczny@smteofilow.com.pl


Łódź, dnia 17 wrzesień 2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi informuje, iż posiada wolne pomieszczenia w placówce w Domu Kultury RELAX przy ul. Rydzowej 5, które moga być przeznaczone na prowadzenie zajęć edukacyjnych, prywatnej praktyki lekarskiej (psycholog, logopeda), siedzibę fundacji.

Osoba do kontaktu: Andrzej Gołyński tel. 42 613 08 82 lub 726 069 872

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, iż posiada do zagospodarowania:


- wolne stoisko handlowe nr 1 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.