PONOWNE ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA LOKAL UŻYTKOWY
w pawilonie nr 87 przy ul. Lipiec Reymontowskich 7 o pow. 24,86 m2.....

rozwiń/zwiń

ZAWIADOMIENIE

O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA LOKAL UŻYTKOWY

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" w Łodzi, ul. Wici 1

ZAPRASZA

do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego w pawilonie nr 87
przy ul. Lipiec Reymontowskich 7 o pow. 24,86 m2.

Oferty powinny zawierać dwa elementy, a mianowicie:

1) informację o planowanym sposobie zagospodarowania lokalu w zakresie proponowanej
    działalności,

2) propozycję w zakresie wysokości czynszu najmu, z tym, że proponowany czynsz najmu nie może
    być niższy od kwoty 800,- zł netto miesięcznie (tj. bez VAT)

WADIUM - 1 500,-zł

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium na konto Spółdzielni o numerze:
93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 02.10.2018 r.

Osoba przystępująca do przetargu winna okazać dowód wpłaty wadium przy składaniu oferty.

Pisemne oferty w zamkniętej podpisanej kopercie należy składać w kasie Spółdzielni przy ul. Wici 1 w terminie do dnia 03 października 2018 r. do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi 04 października 2018 r. o godz.11:00.

Rozstrzygnięcie przetargu ofertowego oraz powiadomienie kontrahenta o przyjęciu oferty nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Wyłoniony w przetargu kontrahent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu lokalu w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia zastrzega sobie:

1) prawo swobodnego wyboru ofert w zależności od przedstawionej koncepcji zagospodarowania lokalu oraz kwoty czynszu najmu,

2) prawo zatrzymania wadium wpłaconego przez kontrahenta wyłonionego w przetargu w przypadku nie zawarcia umowy najmu lokalu we wskazanym wyżej terminie,

3) możliwość odstąpienia od przetargu ofertowego bez podania przyczyn.

Spółdzielnia przekaże lokal najemcy wyłonionemu w przetargu w istniejącym stanie technicznym.

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją Osiedla im. W. Reymon-ta w Łodzi ul. Traktorowa 23A tel. 42 613 08 50.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.

Łódź, dnia 19 września 2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów"

w Łodzi ul. Wici 1 ogłasza przetarg ofertowy
na utrzymanie czystości w nieruchomości nr 18 tj. w blokach:

- nr 18 przy ul. Aleksandrowskiej 10 A,

- nr 18 A przy ul. Łanowej 87,

- nr 20 A przy ul. Łanowej 89 oraz na terenach do nich przyległych.

rozwiń/zwiń

Oferty należy sporządzić wg Specyfikacji, która jest do pobrania w Dziale Technicznym
Spółdzielni pokój nr 14, tel 42 613 08 16, email: techniczny@smteofilow.com.pl

Oferty wyłącznie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem przedmiotu przetargu należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Spółdzielni do dnia 01.10.2018 r. do godz. 14:30

Wykonawcy, których oferta zostanie przyjęta będą powiadomieni i zaproszeni do negocjacji.

Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel. 42 613 08 16.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyn.

Łódź, dnia 04 września 2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów"

w Łodzi ul. Wici 1 ogłasza przetarg ofertowy
na podpisanie umowy na utrzymanie czystości w bloku nr 1 przy ul. Traktorowej 63 oraz na terenie przyległym

rozwiń/zwiń

Oferty należy sporządzić wg Specyfikacji, która jest do pobrania w Dziale Technicznym
Spółdzielni pokój nr 14, tel 42 613 08 16, email: techniczny@smteofilow.com.pl

Oferty wyłącznie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem przedmiotu przetargu należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Spółdzielni do dnia 01.10.2018 r. do godz. 14:30

Wykonawcy, których oferta zostanie przyjęta będą powiadomieni i zaproszeni do negocjacji.

Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel. 42 613 08 16.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyn.

Łódź, dnia 04 września 2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów"

w Łodzi ul. Wici 1 ogłasza przetarg ofertowy
na wykonanie robót polegających na malowaniu klatek schodowych i wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej w bloku nr 1 przy ul. Traktorowej 63.

rozwiń/zwiń

Oferty należy sporządzić wg Specyfikacji, która jest do pobrania w Dziale Technicznym
Spółdzielni pokój nr 14, tel 42 613 08 16, email: techniczny@smteofilow.com.pl

Oferty wyłącznie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem przedmiotu przetargu należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie Spółdzielni do dnia 01.10.2018 r. do godz. 14:30

WADIUM 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Wadium podlega zwrotowi bez naliczania odsetek.

Wykonawcy, których oferta zostanie przyjęta będą powiadomieni i zaproszeni do negocjacji.

Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel. 42 613 08 16.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyn.

Łódź, dnia 04 września 2018r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" informuje, iż posiada do zagospodarowania:


- wolne stoisko handlowe nr 7 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 10 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie),

- wolne stoisko handlowe nr 12 w Hali Mięsno-Wędliniarskiej w pawilonie handlowym nr 423
przy ul. Rydzowej 16. Na stoisku może być prowadzona sprzedaż mięsa lub wędlin
(proponowany czynsz 1 276,30 zł miesięcznie).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Wici 1 pok. 28 lub pod numerem telefonu 42 613 08 28.